Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch từ nguồn nuớc ngầm tại huyện Côn Đảo. 29/08/2015 16:00
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch từ nguồn nuớc ngầm tại huyện Côn Đảo.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bào an toàn đập, hồ chứa nước và các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. 29/08/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6167/UBND-VP ngày 25/8/2015 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, đảm bào an toàn đập, hồ chứa nước và các công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.
Phê duyệt phương án chuyển xếp ngạch, xếp lương đối với viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 29/08/2015 16:00
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 phê duyệt phương án chuyển xếp ngạch, xếp lương đối với viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu