Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên công tác xã hội, xã, phường, thị trấn 30/05/2015 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cộng tác viên công tác xã hội, xã, phường, thị trấn.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30/05/2015 15:00
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 kiện toàn Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim. 30/05/2015 15:00
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 201/TB-UBND ngày 28/5/2015 thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
Tin cũ hơn

Văn Bản QPPL Mới Văn Bản QPPL Mới

Video tư liệu Video tư liệu