Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016

Ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Báo cáo số 70/BC-UBND về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016.

Chi tiết Báo cáo số 70/BC-UBND