Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 157/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Chi tiết Báo cáo số 157/BC-UBND