Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017

Ngày 2 - 10, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT đã ban hành báo cáo số 178/BC-UBND về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017.

Chi tiết Báo cáo