Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành báo cáo số 254/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chi tiết báo cáo