Báo cáo kinh tế - xã hội Báo cáo kinh tế - xã hội

Thông tin về nợ chính quyền địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý về chủ trương công khai thông tin về nợ chính quyền địa phương. Thông tin về nợ chính quyền địa phương năm 2017 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện ký vay trong kỳ

Dư n

Đu kỳ

Rút vốn trong kỳ

Trả nợ trong kỳ

Dư nợ

Cuối kỳ

Gốc

Lãi + Phí

Tổng

 

A

B

1

2

3

4

5

6 = 1-2-3

1

Vay ngân hàng phát triển Việt Nam

 

162

 

       53

 

53

109

2

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

 

315

 

200

4

204

115

3

Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

 

500

 

 

34

34

500

4

Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ

     

 

 

-

-

5

Vay khác

 

 

 

 

 

-

-

Tổng cộng

-

977

-

253

37

290

724

 

Đầu kỳ

Cuối kỳ

 

Tỷ lệ dư nợ vay so với thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (%)

6,95%

5,15%

 

 

                                                                                                                                                                                              

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

(Nguồn: CV số 1099/UBND-VP;

 CV số 428/UBND-VP)