Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2013 Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2013

Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 186/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 3 năm 20111-2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 2 năm 1013-2014  ...
Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 185/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014   Chi...
Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh đã ban hành báo cáo số 184/BC-UBND về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và kế hoạch năm 2014.   Chi tiết báo cáo số 184/BC-UBND,...

Video tư liệu Video tư liệu