Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2014 Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2014

Ngày 14/11, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Báo cáo số 152/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 10 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014. Chi tiết...
Ngày 30/10/2014, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 138/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 3...
Ngày 9/6, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 5 tháng, ước 6 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Chi tiết Báo...
Ngày 14/5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 37/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. Chi...
Ngày 7/3, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành báo cáo số 13/BC-UBND về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014. ...

Video tư liệu Video tư liệu