Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2015 Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2015

Ngày 12/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT ban hành Báo cáo số 216/BC-UBND về cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 14/10/2015, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Thông báo số 178/BC-UBND về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng...
Ngày 7/7/2015, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 93/BC-UBND về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hộ, ANQP 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. ...
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 18/8/2015 báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 14/5/2015 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015. ...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 08/4/2015 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2015. Xem toàn văn báo...
Ngày 9/3/2015, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Báo cáo số 27/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm...

Video tư liệu Video tư liệu