Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2018

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục ổn định, các chính sách và giải pháp điều hành của Chính phủ được triển khai quyết liệt, xu thế các ngành và lĩnh vực kinh tế của tỉnh diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, do vậy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa VI thông qua của năm 2018 nhiều khả năng sẽ hoàn thành đạt và vượt mức đề ra. Căn cứ nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

1. Về khắc phục những vấn đề tồn tại trong 9 tháng đầu năm

- Tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu nâng cao kết quả tăng trưởng kinh tế để cả năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới từ vốn ngân sách nhà nước, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ việc lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán để trình phê duyệt.

- Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; chủ động là việc với các nhà đầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án đủ điều kiện gia hạn để kịp thời hồ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan đến công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triến khai dự án.

- Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi các dự án mới đưa vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tăng công suất, phát huy hiệu quả dự án.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng Tàu làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất công tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc xây dựng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch hành động.

- Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh để làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2018

2.1. Về phát triển kinh tế

- Chuẩn bị các nội dung tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nam trong khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 vào các khu, cụm công nghiệp.

- Thông qua và phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác".

- Ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 9/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

- Trình HĐND tỉnh các dự thảo Nghị quyết: (i) về chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 vào các khu, cụm công nghiệp; (ii) "Hỗ trợ khuyến khích lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo".

- Ban hành: (i) quy chế phối hợp quản lý phát triển Cụm công nghiệp; (ii) Quy chế quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm thuộc dự án mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2019.

-Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về phát triển du lịch đã xác định tại: Chương trình và Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao, Đề án bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh, Đề án đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh, Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường công tác quảng bá, thu hút khách du lịch bằng tàu biển; tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về quản lý, thống kê du lịch, xúc tiến quảng bá, đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng và hoàn thành Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoan 2018 - 2023, Quy chế quản lý hoạt động khu du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy chế quản lý bãi tắm công cộng, bãi tắm du lịch và bể bơi trong các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý vận hành các công trình dự án đầu tư bất động sản du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiếp tục thực hiện các bước thủ tục về đất đai để triển khai các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Đề án 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoàn thành và phê duyệt kế hoạch phát triển các vùng trồng trọt sản xuất theo hướng hữu cơ (organic) tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Thực hiện các giải pháp cải thiện tiêu chí thu nhập tại các xã nông thôn mới.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện các nội dung Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật cho ngư dân, quản lý chặt chẽ việc đánh bắt xa bờ và tình trạng tàu cá của tỉnh đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

2.2.Về đầu tư phát triển

a) Đầu tư nguồn vốn ngân sách

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2018 còn lại chưa khởi công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trong tháng 10/2018; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án đã bố trí vốn trong năm 2018 để thu hồi vốn đã tạm ứng trong các năm trước, hoàn thành hoàn ứng cho ngân sách.

- Giám sát và chỉ đạo điều hành nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm quy định của Luật đầu tư công và khả năng cân đối vốn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục thực hiện giao ban xây dựng cơ bản định kỳ để kịp thời xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vổn kế hoạch 2018; Triển khai đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch đầu tư công nãm 2019.

b) Đầu tư của doanh nghiệp

- Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018, đặc biệt tiếp cận, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản qua kết nối của Japan Desk với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); nghiên cứu các đề xuất tại dự án Sáng kiến phát triển kinh tế địa phương của JICA, để bổ sung, cập nhật vào các kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển của tỉnh; tổ chức đoàn XTĐT tại Hàn Quốc và Nhật Bản

- Ban hành Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa; Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư có chọn lọc theo quy định về Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh: Núi Dinh, khu đô thị Tây Nam Bà Rịa; các dự án du lịch tuyến ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo, Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ; thông qua phương án kêu gọi đầu tư vào khu vực dự án Safari; tập trung đôn đốc xử lý các dự án Atlantics, Paradise, Cảng Cái Mép Hạ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai với các dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu như Khu đô thị Bàu Trũng, KDL mũi Nghinh phong, KDL Marina City - Tuần Châu, khu đô thị Gò Găng...

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thế dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp; công khai minh bạch danh mục đầu tư, nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đặc biệt là phải có đất sạch để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

- Tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý đối với những dự án thực hiện không đúng với cam kết theo quy định của pháp luật.

- Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội...

2.3.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân năm 2018; tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2017-2018, làm cơ sở tiếp tục triển khai giai đoạn 2019 - 2020.

- Hoàn thành các nội dung còn lại của việc cổ phần hóa công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh; chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty TNHH Hai thành viên.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển họp tác xã năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển họp tác xã giai đoạn 2017-2020; hỗ trợ các họp tác xã tham gia hội chợ triển lãm sản phấm của các họp tác xã tại Hà Nội do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

- Phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn von đầu tư trong nước và nước ngoài.

2.4.Về tài chính ngân sách

- Tiếp tục rà soát, tổng họp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ ngân sách địa phương hụt thu ngân sách tỉnh năm 2018 và hỗ trợ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2017.

- Đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 2018 và xây dựng dự toán năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 03 năm 2019­2021 trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối năm 2018.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách, trên cơ sở đó nghiên cứu nguồn vốn đảm bảo bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch cho công tác thu hút đầu tư đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2018.

- Tiếp tục tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước; rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lắp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các tồn tại trong quản lý cơ sở nhà đất nhằm đảo bảo việc quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành thủ tục bán đấu giá các cơ sở nhà đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2.5.Về văn hóa - xã hội

- Chú trọng phòng chống dịch bệnh, giám sát và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch lớn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai các nhiệm vụ xây dựng Bệnh viện Bà Rịa văn minh, thân thiện; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh.

- Phê duyệt Đề án chế độ trợ cấp cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn tại bệnh viện Tâm Thần giai đoạn 2018-2020 và Đề án sáp nhập các Trung tâm thuộc ngành y tế. Hoàn chỉnh các chương trình, đề án về phát triển giáo dục - đào tạo theo kế hoạch.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục; xây dựng kể hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý, chỉ đạo ngoài công lập đổi với các huyện, thị xã, thành phố.

- Hoàn thành kiểm kê di tích, triển khai việc đo đạc, cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích và xây dựng kế hoạch đầu tư bảo tồn, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật, hình ảnh phục vụ công tác trưng bày nhà Bảo tàng tỉnh; hoàn thành các đề án, quy chế về quản lý văn hóa thể thao theo kế hoạch. Thông qua Kế hoạch tô chức kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1991-2021); và Kế hoạch tổ chức các lễ hội, sự kiện lớn giai đoạn 2018-2021. Tổ chức hội thảo sơ kết 02 năm thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng; sơ kết Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018; tham dự Đại hội thể dục - thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018 tại Hà Nội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp; Chương trình họp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020. Duy trì và nâng cấp Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến để kết nổi với các sàn trực tuyển trong nước.

- Phê duyệt đề cương Đề án "Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025, định hướng đén 2030"; Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đổi vói người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III (2015­2018). Xây dựng Ke hoạch thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2019-2020. Kiểm tra, sơ kết đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hoàn thành Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông qua và ban hành Kế hoạch thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

2.6.Về vê sinh an toàn thực phẩm

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm: Tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản; cơ sở ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp; sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng. Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kết hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định phân cấp quản lý ATTP tại địa phương theo Dự án an toàn thực phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số. Tiếp tục kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh và thủ tục mua sắm trang thiết bị test nhanh thực phẩm. Tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, thủy sản cho người dân; chủ động trong công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quyết định chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh và Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Chủ động đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực pham.

2.7.Về quản lý tài nguyên - môi trường

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 64/KH- UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2018.

- Triển khai dự án rà soát, đánh giá và đề xuất thực hiện giải pháp cải thiện, xử lý các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh đã đóng cửa tại xã Bưng Riềng, Bình Châu, Suối Rao. 

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đồng Nai trong việc triển khai, phối hợp quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên nước vùng giáp ranh; trong đó tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của khu xử lý chất thải tại cấm Mỳ, nhằm bảo vệ nguồn nước hồ Đá Đen.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018. Tập trung việc tháo gỡ các vướng mắc trên đất như khiếu nại, tranh chấp, xử lý sớm tài sản có trên đất; Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp Sở ngành, địa phương trong công tác đấu giá để ban hành.

- Hoàn thiện và ban hành Kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh, tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch đấu giá năm 2019 đổi với các quỹ đất sạch, đất có điều kiện đẩu giá quyền sử dụng đất.

2.8.Về quôc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

2.9.Về cải cách hành chính

- Tổ chức sơ kết giai đoạn I Đề án mô hình một của tập trung cấp tỉnh và triển khai giai đoạn II theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bàn xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời nhũng thông tin phản ánh của nhân dân và doanh nghiệp vê đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiếm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiêm tra công vụ theo kế hoạch.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 2 đối với tất cả các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 và thực hiện các giải pháp để khuyến khích tố chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyển.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chúc bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn theo quy định của Trung ương, quy hoạch mạng lưới ngành y tế.

- Tiếp tục thực hiện Phương án giao chỉ tiêu tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh giai đoạn 2015 - 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

- Triển khai Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2018.

- Triển khai các biện pháp đế nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên địa bàn cùng như qua hệ thống dịch vụ công ích.

2.10.Về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu". Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo dài; tăng cường công tác theo dõi, đôn đôc giải quyết các vụ việc có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND Tỉnh, Đoàn ĐBQH Tỉnh chuyên đến.

- Thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ; triển khai thực hiện mở rộng phần mềm đến các phòng thuộc UBND câp huyện và UBND cấp xã và xây dựng cổng thông tin điện tử để công khai kết quả giải quyết đơn thư đến người dân.

- Tiếp tục tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, hoàn tất các cuộc thanh tra năm 2017 chuyển qua; tiến hành cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, ở các ngành các cấp, đặc biệt là công tác theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhùng năm 2018; thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã được phê duyệt, triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch.

2.11.Công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế

- Tổ chức kịp thời, chu đáo các đoàn công tác nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và các đoàn công tác của tỉnh ra nước ngoài; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2018.

- Đẩy mạnh việc trao đồi, cập nhật thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh với các địa phương nước ngoài, nhất là các địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; quản lý tốt các hoạt động của các tổ chức phi chính phù nước ngoài.

 

 

 


Hiển thị 1 - 10 of 27 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3