Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong quý II năm 2018

Trên cơ sở nhiệm vụ của năm 2018, theo lộ trình thực hiện, trong quý II các sở, ngành UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại Danh mục kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 119-KL/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành sớm các nhiệm vụ của Quý I chuyển sang và các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Về phát triển kinh tế

- Phê duyệt đề án "Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" và xây dựng chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu đến năm 2020.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình trên.

- Có giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình chợ truyền thống bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh, hiện đại, tổ chức hội thảo về vấn đề này; Đầu tư 02 trạm kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chợ Long Điền và Châu Đức.

- Triển khai hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triên rừng.

- Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; hoàn thành các nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch; Tổ chức xét tặng Giải thưởng du lịch tỉnh; tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch.

- Hoàn thành Đề án và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các vùng nông nghiệp sản xuất theo hình thức hữu cơ (organic) trong lĩnh vực trồng trọt.

- Tập trung xử lý dự án dự án Khu du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Saigon Atlantis; Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư vào khu đất Paradise, khu đất Ngân hàng Công thương, Khu công nghiệp Long Hương Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, khu đất cụm 3, cụm 5 Thành phố Vũng Tàu....

2. Tài chính - ngân sách

- Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 để chỉ đạo trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của địa phương; Thực hiện công tác xét duyệt và thẩm định quyết toán ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và các đơn vị ngành dọc theo quy định.

- Tiếp tục rà soát các chương trình, đề án để tránh trùng lấp và đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

- Tiếp tục theo dõi tình hình thu của thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành, nếu trong 6 tháng đầu năm 2018, 02 đơn vị này khả năng không tự cân đối được ngân sách thì điều chỉnh lại phân cấp nguồn thu, khuyến khích đơn vị tăng thu góp phần cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

3.Về đầu tư phát triển

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Giám sát và chỉ đạo điều hành nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bảo đảm quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối vốn; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đôi của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2018 cần tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trước thời điểm cuối tháng 6 năm 2018.

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án đã bố trí vốn trong năm 2018 để thu hồi vốn đã tạm ứng trong các năm trước, hoàn thành hoàn ứng cho ngân sách trước ngày 30/4/2018; đôn đốc và phối hợp với các nhà thầu lập hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời đôn đốc, xử lý đối với những dự án chậm triển khai.

- Tổ chức Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh trong đầu quý II; Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và nhà đầu tư theo định kỳ.

- Triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dự án "Phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của tỉnh" do JICA thực hiện với định hướng phát triển công nghiệp, logistics gắn với bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu trở thành tỉnh dẫn đầu trong tăng trưởng xanh và trung tâm logistics quốc tế.

- Ban hành hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trong đó có dự án xã hội hóa; danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hoàn chỉnh Quy trình rút ngắn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; hoàn chỉnh quy trình đầu tư trong rừng.

- Rà soát xây dựng các quy định, tiêu chí về vị trí, địa điểm có thể lấn biển để làm dự án.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chỉnh phủ; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017, định hướng đến năm 2020 và thực hiện báo cáo định kỳ; Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2018 sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện.

- Tổ chức giao ban với người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Hoàn thành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

- Hoàn thành nghiên cứu hình thức tuyển dụng giáo viên bảo đảm rút ngắn thời gian, khách quan, công bằng và đáp ứng kịp thời yêu cầu nguồn nhân lực của ngành giáo dục và đào tạo; Xây dựng cơ chế tự chủ của ngành Giáo dục, chuyển đổi một số trường công lập có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự sang mô hình trường công lập tự chủ tài chính nhằm giảm bớt một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Tổ chức thực hiện tốt Liên hoan tiếng hát miền Đông lần thứ XVIII.

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương về Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử, công thông tin điện tử.

5. Về quản lý xây dựng, tài nguyên môi trường

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu Bãi Sau (thành  phố   Vũng Tàu); Xây dựng phương án thu phí rác thải và nước thải trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát việc phân lô các khu đất dọc các tuyến đường lớn của tỉnh.

- Phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo triển khai dự án Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Miền Nam; Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc đấu giá đất mỏ và phương án sử dụng với đất khoáng rừng, các khu đất có một phần nguồn gốc đất công.

- Xây dựng các giải pháp tổng thể chống ùn tắc giao thông, ngập nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xử lý khắc phục dứt điểm khu chôn lấp chất thải rắn suối Nhật Bổn - Côn Đảo.

- Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) trong quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật - thí điểm tại thành phố Bà Rịa.

- Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018; Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Ban hành các loại hình không thu hút đầu tư và hạn chế thu hút đầu tư vùng thượng nguồn hồ chứa nước sinh hoạt.

- Phê duyệt đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện đề án.

6.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo hậu cần, tài chính, phương tiện phục vụ tốt công tác chiến đấu. Thực hiện chế độ trực ban, trực chiến nghiêm túc, đảm bảo sẵn sàng giải quyêt kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; chống buôn lậu và gian lận thương mại,...

- Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

7.Về cải cách hành chính

- Trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đang khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh theo lộ trình. Duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở, ngành, địa phương; Tiếp tục có giải pháp cải thiện các chỉ số PAPI, PAR INDEX và PCI của tỉnh.

- Tổ chức thí điểm kiểm tra, sát hạch đối với công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với một sổ cơ quan, đơn vị. Ban hành danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác CCHC, thanh tra, kiểm tra công vụ theo Kế hoạch, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư phản ảnh của người dân, doanh nghiệp qua kênh thông tin đường dây nóng CCHC tỉnh.

8. Thanh tra, khiếu nại và tố cáo

- Triển khai thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tiến hành triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đẩy mạnh hoàn tất các cuộc thanh tra năm 2017 chuyển qua.

- Có lộ trình tập trung giải quyết các vụ việc khiếu  nại, tố  cáo  tồn đọng năm 2017 chuyển sang và các vụ phát sinh mới./.

Nguồn: Báo cáo 65/BC-UBND

 


Hiển thị 1 - 10 of 23 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3