Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 03 năm 2017

Trong tháng 3/2017 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về phát triển kinh tế:

-Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV và Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

-Triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương" năm 2017.

-Thông qua dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch làm việc với chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các doanh nghiêp trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017; hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2016 và kế hoạch 2017; xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hội nhập; xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền về hội nhập năm 2017; triển khai việc xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

-Duy trì Tổ kiểm tra, thăm đồng hàng tuần, theo dõi việc điều tiết nước tưới, tình hình sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, long mồm lở móng gia súc, heo tai xanh; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; giám sát chặt chẽ tình hình nhập và nuôi mới gia cầm trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác tiêm phòng dịch cúm gia cầm đợt 1/2017; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, ngăn chặn hiện tượng bơm nước trong giết mổ gia súc, gia cầm.

-Tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

-Theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và phương tiện hoạt động trên biển; tiếp tục thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014.

-Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hụt thu NSĐP năm 2016.

2. Về văn hóa - xã hi:

-Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh xem xét danh mục đề tài, dự án và lựa chọn danh mục các đề tài, dự án đưa vào thực hiện năm 2016; kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trung gian đề tài, dự án.

-Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình 135 và đề án Phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

-Tổ chức kiểm tra công tác chi trợ cấp tết Đinh Dậu 2017 tại các huyện, thành phố.

-Phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình, Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám lọc và điều trị cho người tàn tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn năm 2017.

-Tổ chức thi Olympic 27/4 khối lớp 10,11 trung học phổ thông (7/3/2017); Tổ chức vòng thi Olympic toán, Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh; thành lập đội tuyển dự thi cấp quổc gia. Thi chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham gia kỳ thi tài năng tiếng Anh cấp Quốc gia.

-Đăng cai cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia 13-16/3/2017.

-Xây dựng phương án và kế hoạch tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đầu cấp. Tổ chức Hội nghị triển khai tuyển sinh Đại học, Cao đẳng TCCN năm 2017.

-Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh úy về Phát triển

dụ lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chương trình, đề án của tỉnh, gồm: Đề án Môi trường du lịch, Đề án Nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, Kế hoạch thông tin và xúc tiến du lịch năm 2017 và Chương trình Thông tin và xúc tiến du lịch giai đoạn 2017 - 2020.

-Tổ chức Lễ hội Dinh Cô tại huyện Long Điền và Lễ hội ông Trần tại xã Long Sơn; tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017; hoàn thiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2017 - 2020.

3. Về đầu tư phát triển:

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

-Các chủ đầu tư các dự án khởi công xây dựng mới 2017 khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

-Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017.

-Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư của doanh nghiệp đến năm 2020.

-Xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư đến nãm 2020.

-Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định; kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư.

-Rà soát các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; điều chỉnh Quyết định sổ 1758/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 v/v Ban hành Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016, định hướng đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

-Tiếp tục thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế HTX giai đoạn 2015 - 2020 của Chính phủ; Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng quản trị tài chính cho các HTX. Xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4.

-Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước:cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Tỉnh (Busadco); thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu thành Công ty TNHH Hai thành viên.

-Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ Quý 1/2017, gửi Văn phòng phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2020; chương trình xúc tiến thương mại năm 2016 đã được phê duyệt và các chương trình, đề án khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, HTX.

-Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, từ các quỹ của tỉnh như: Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. V quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

-Phê duyệt đề cương Đề án quy hoạch các cơ sở tôn giáo; phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Long Hải, huyện Long Điền; ban hành Chỉ thị về việc bổ trí quy hoạch công trình công cộng (nhà trẻ, cây xanh...) trong các dự án đô thị, nhà ở.

-Triển khai công tác tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2030;

-Tiếp tục triển khai công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây - Nam thành phố Bà Rịa; rà soát việc lập quy hoạch dọc hai bên trục Quốc lộ 51 từ Vũng Tàu đến Bà Rịa; thẩm định quy định quản lý theo 02 đồ án quy hoạch phân khu trung tâm Côn Sơn và Bến Đầm và quy chế quản lý kiến trúc Côn Đảo.

-Ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch xử lý các điểm nóng về môi trường năm 2017 và triển khai thực hiện.

-Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường và ban hành Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

-Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai một số văn bản quy phạm hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

-Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đúng công suất của các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành; làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên để phối hợp khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp để khắc phục ô nhiễm khu vực cống số 6.

6. Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

-Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

-Đảm bảo hậu cần, tài chính, phương tiện phục vụ tốt công tác chiến đấu. Thực hiện chế độ trực ban, trực chiến nghiêm túc, đảm bảo sẵn sàng giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo tình tình.

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

-Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

-Chú trọng công tác kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội.

7. Về cải cách hành chính:

-Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp" trên địa bàn tỉnh năm 2017; triển khai thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

-Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND.

-Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh tình trạng nhận thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định và hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân.

-Tiếp tục tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; tiến hành kiểm tra CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

-Tổ chức chấm điểm và công bố Chỉ sổ CCHC tại các cơ quan,  đơn vị, địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

-Triển khai Kế hoạch thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

-Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

-Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo dài.

-Tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch năm 2017.

-Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu phần mềm về quản lý đơn thư giải quyểt khiếu nại, tố cáo, hoàn thành và đưa quy chế quản lý sử dụng phần mềm này vào hoạt động./.

Nguồn:Báo cáo số 38/BC-UBND