Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm của 03 tháng cuối năm 2017

Căn cứ nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2017 như sau:

1.Về phát triển kinh tế

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đảm bảo khả thi, sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch tìm kiếm và tiếp cận những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 để kêu gọi đầu tư.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục kêu gọi đầu tư Trung tâm logistics Cái Mép hạ theo ý tưởng quy hoạch.

- Tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình chợ truyền thống bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh, hiện đại.

- Hoàn thành Bộ tiêu chí và Quy chế xét chọn cơ sở "Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch"; Quy chế quản lý bãi tắm trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai thực hiện Đề án "Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu"; Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Kế hoạch lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2017 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018; tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2017-2018.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 — 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 gắn với việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Triển khai Đề án xây dựng thử nghiệm 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng rau, quả trong Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện Đề án nghiên cứu tiền khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel; ban hành các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã còn lại, trong đó chú trọng đến vấn đề thu nhập, an ninh trật tự, môi trường ở nông thôn; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 15/03/2017 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Tiếp tục thực hiện các nội dung kế hoạch trồng rừng năm 2017, bao gồm: Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ tập trung; trồng rừng thay thế; trồng rừng ngập mặn; trồng rừng vành đai để bảo vệ, phòng hộ các hồ chứa thủy lợi. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2017 -2018 trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gắn với ngư trường Đông Nam Bộ; học tập kinh nghiệm về mô hình Trung tâm nghề cá hiện đại, tiên tiến đế áp dụng triển khai. Rà soát, đánh giá chất lượng tàu vỏ thép đóng mới trong chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ. Tập trung thực hiện việc bố trí, sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi lồng bè vào Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu; kiên quyết xử lý những trường hợp nuôi không đúng quy định.

- Ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tập trung ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Kề hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nhằm  ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ.

2.Về đầu tư phát triển

a)  Đầu tư nguồn vốn ngân sách

-Các chủ đầu tư 2 dự án khởi công xây dựng mới năm 2017 đến nay chưa tổ chức đấu thầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng trong tháng 11 năm 2017. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bàng 16 dự án thuộc danh mục bố trí vốn giải phóng mặt bằng.

- Tiếp tục cập nhật việc đề xuất giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện dự án đường 991B; đề xuất phương án và nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu Phước An, để sớm hoàn chỉnh việc đầu tư kết nối giao thông liên vùng, phát triển công nghiệp và hệ thống cảng biển số 5 (Thị Vải-Cái Mép).

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách các cấp, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/1/2017 của UBND tỉnh về điều hành đầu tư công năm 2017, UBND các huyện, thành phố và các sở ngành phối hợp tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn, kịp thời xử lý trong thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các chủ đầu tư đôn đốc và phối hợp với các nhà thầu lập hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát những dự án đầu tư công có thể kêu gọi xã hội hoá, công khai minh bạch danh mục đầu tư, kể cả các dự án đã dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2020 để các doanh nghiệp có khả năng đầu tư tham gia theo các hình thức xã hội hoá hoặc PPP; nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đặc biệt là phải có đất sạch để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

- Nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, cải tạo khu vực Bàu Sen theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giao ban định kỳ Ban chỉ đạo dự án PPP để đôn đốc các dự án PPP.

b) Đầu tư của doanh nghiệp

-Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 13/7/2017 ngày của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020; Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đã được phê duyệt. Giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh gọn theo hướng lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương cho phép hay không cho phép đầu tư, sau đó chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục để triển khai dự án.

- Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp tại Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia theo Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 27/3/2017; tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016, định hướng đến năm 2020. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ.

- Nghiên cứu quy trình tổ chức thực hiện mô hình triển khai các dự án kinh doanh bất động sản du lịch (condotel); Ban hành quy trình đầu tư du lịch dưới tán rừng; thúc đẩy các dự án đầu tư lớn: khu công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, khu đô thị sinh thái Gò Găng, khu đô thi mới Tây nam Bà rịa, Vũng Tàu Paradise, vườn thú hoang dã Safari, khu du lịch Núi Dinh, trung tâm logistic Cái Mép hạ, dự án công ty Hyosung, Hóa dầu Long sơn...

- Tiếp tục rà soát, phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai theo quy định, tổ chức rà soát các dự án du lịch nghỉ dưỡng dọc hai bên đường ven biển từ huyện Đất Đỏ đến huyện Xuyên Mộc, lập kế hoạch xử lý tình trạng triển khai đầu tư cầm chừng của từng dự án tại khu vực; tổ chức tiếp xúc với doanh nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp.

- Tổ chức 02 hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại công văn 2589-CV/TU ngày 13/6/2017. Rà soát nhu cầu, lập đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Tỉnh.

- Ban hành danh mục các khu đất trên đất liền và huyện Côn Đảo có thể tiếp nhận nhà đầu tư; Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung ưu tiên, hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai 04 dự án đầu tư theo hình thức PPP.

3.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu; Báo cáo triển khai cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo nội dung bản cam kết tỉnh đã ký với VCCI gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh như: Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân năm 2017; Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các chương trình, đề án khác về hỗ trợ doanh nghiệp.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2020. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hồ trợ phát triển Hợp tác xã năm 2017 và các chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế Hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020 của Chính phủ; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng quản trị tài chính cho các Hợp tác xã; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2018.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; Giao ban với các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo định kỳ.

4.Về tài chính ngân sách

- Tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trọng tâm đôn đốc thu, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế đế đảm bảo đạt được dự toán 2017 đề ra; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế.

- Tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; khẩn trương rà soát các lô đất công, kể cả các lô đất hiện chưa xác định cụ thể chủ sở hữu và các lô đất công thuộc hai bên các tuyến đường mới hình thành do nhà nước đầu tư để có kế hoạch khai thác hoặc lập quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm phục vụ mục đích bán đấu giá, góp phần huy động thêm nguồn thu cho ngân sách.

- Tiếp tục triển khai tổ chức bán đấu giá trụ sở các cơ quan nhà nước hiện còn dôi dư trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch năm 2017 và tiếp tục rà soát các trụ sở cơ quan còn lại để tiếp tục bổ sung vào kế hoạch bán đấu giá.

- Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế nhằm huy động thêm nguồn vốn đầu tư phát triển cho tỉnh.

- Tích cực khai thác các nguồn vốn đầu tư từ xã hội hóa nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn ngoài ngân sách để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và những năm tiếp theo, qua đó góp phần giảm áp lực chi ngân sách.

- Quản lý chặt chẽ ô tô công đảm bảo sử dụng đúng định mức. Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo quy định và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/2/2017 của UBND Tỉnh về triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công đúng theo lộ trình, khuyến khích các đơn vị sự nghiệp phấn đấu tăng nguồn thu để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2017.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách để có những giải pháp cụ thể bảo đảm các quỹ hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

5.Về văn hóa - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án "Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017"; thực hiện Đề án xây dựng Bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại giai đoạn 2017-2020; Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện tâm thần tỉnh.

- Tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển con người năm 2017 và các năm tiếp theo theo yêu cầu của Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 877-TB/TU ngày 05/9/2017.

- Hoàn chỉnh Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển giáo dục thông minh; Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Nghiên cứu, ban hành cơ chế, quy trình thủ tục tuyển dụng giáo viên một cách khoa học và hiệu quả để có thể tuyển dụng được những giáo viên giỏi và tâm huyết phục vụ cho nhu cầu giảng dạy cho tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình giáo dục đang triển khai trên địa bàn tỉnh (mô hình trường học mới, chương trình dạy tiếng Anh...), đề xuất các giải pháp bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực của các chương trình này trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc,... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho 3 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc theo Chương trình 135 giai đoạn III về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn II (2016-2020).

- Tổ chức thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh; hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa nghệ thuật nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao gắn với du lịch từ nay đến năm 2020; Ban hành Quy chế phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các chương trình, đề án lĩnh vực văn hóa, thể thao, như: Đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng 2030 trên địa bàn tỉnh; Đề án "Phát triển văn hóa nông thôn" năm giai đoạn 2018 - 2020; Đề án Phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn liền với phát triển du lịch năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020; hồ sơ cắm mốc các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Đề án xã hội hóa thể dục thể thao giai đoạn 2017 - 2022; Đề án phát triển thể thao giải trí trên biển; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 641 về phát triển tầm vóc người Việt Nam và Nghị quyết 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng 2030.

-Tổ chức Hội thảo về Đề án bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử nam bộ tỉnh BR - VT đến 2020, tầm nhìn 2030; Tiếp tục tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017 và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ vn năm 2018. Tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở về việc triền khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh; Lớp tập huấn cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới cho cán bộ huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng địa chỉ tin cậy ở công đồng và giáo dục gia đình.

- Tiếp tục tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá đề tài, dự án khoa học năm 2017; kiểm tra tiến độ đề tài, dự án đến hạn; tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khảo sát các doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia.

- Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

- Tiếp tục triển khai xây dựng, nâng cấp các trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các đơn vị đảm bảo cung cấp đầy đủ các chức năng thông tin phục vụ người dân.

6.Về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuât kinh doanh nông sản, thủy sản và các ngành hàng khác; thực hiện các nội dung Kề hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017. Ban hành Chỉ thị vê việc "Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

- Triển khai thực hiện các đề án xây dựng Chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm tại chợ Vũng Tàu; đề án "kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại 88 chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; hoàn thành xây dựng 02 điểm kiểm nghiệm nhanh cô định tại 2 chợ Bà Rịa và Vũng Tàu.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phâm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP và hình thành hệ thông phân phôi thực phẩm an toàn, kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an toàn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, bảo đảm vệ sinh an toàn, vệ sinh trong ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp.

- Tăng cường đưa tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm.

7.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường.

*  Về Quy hoạch.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Họp thẩm định và phê duyệt: Đề cương 03 đề án Quy hoạch đấu nối hệ thống đường tỉnh vào các Quốc lộ 51, Quốc lộ 55, Quốc lộ 56; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Ban hành Chỉ thị về việc bố trí quy hoạch công trình công cộng (nhà trẻ, cây xanh...) trong các dự án đô thị, nhà ở.

*  Về quản lý tài nguyên - môi trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/UBND ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để cảnh báo, phòng ngừa, cải thiện, khăc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Rà soát, triển khai dự án quản lý, khai thác quỹ đất công và đất có điều kiện, khả năng đem lại giá trị kinh tế cao của tỉnh. Ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đât trên địa bàn tỉnh. Rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đẩu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp.

Điều chỉnh Quyết định số 34/2015/QĐ-ƯBND ngày 25/8/2015 về Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tinh Ban hanh quy đinh vê trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh bổ sung quyết định số 65/2015/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đât trên địa bàn tỉnh; có giải pháp xử lý dứt điểm giá thuê đất cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở ô nhiễm môi trường cần di dời vào Cụm công nghiệp tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện Đề án nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Đề án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường đầm chứa nước trước Cổng số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành; triển khai xây dựng, hoàn chỉnh 03 Trạm quan trắc tự động chất lượng nước mặt trên sông Thị Vải, Chà Và và truyền số liệu quan trắc tự động về Trạm điều hành trung tâm để theo dõi, quản lý- theo dõi đôn đốc các đơn vị phải lắp đặt hệ thông quan trắc tự động chất lượng nước và không khí tại các khu vực nhạy cảm về môi trường, các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở có nguồn thải nước thải, khí thải lớn.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác quản lý đất rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ban hành các giải pháp nhằm thực hiện được mục tiêu vừa giữ được rừng vừa có dự án dưới tán rừng, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tinh hạn chế tối đa việc phá rừng để làm dự án.

- Tăng cường công tác quản lý môi trường trong chăn nuôi; quản lý ghe cào rà soát sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Tỉnh.

8.Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điêu kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điêu tra phá án. Xây dựng đề án đảm bảo an ninh trật tự, khu vực cảng và khu công nghiệp.

- Chú trọng kiêm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối khi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội.

9.Về cải cách hành chính.

-Tiếp tục rà soát, công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND; tổ chức hội nghị về chỉ số cải cách hành chính (Par Index).

- Báo cáo chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017 gửi Bộ Nội vụ theo quy định; sửa đổi Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo Bộ chỉ số mới.

- Sơ kết và đề xuất thực hiện giai đoạn 2 Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh theo hướng mở rộng thêm một số thủ tục hành chính của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và một số dịch vụ đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát ý kiến người dân đối với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực theo Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giai đoạn 2016-2020 đối với các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành, UBND các địa phương trong tỉnh; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008. Đưa tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực vào thực hiện theo quy trình một cửa tập trung.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Triển khai thực hiện việc cung câp dịch vụ công mức độ 3,4 và thực hiện các giải pháp để khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

10.Thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

-Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2015 chuyển sang năm 2017 và các vụ việc phát sinh mới năm 2017; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh.

- Rà soát bổ sung các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài và có kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết các vụ việc, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, giảm tình trạng khiếu nại kéo dài.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra về phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp lau65t về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp hậu kiểm doanh nghệp, rà soát kế hao5ch kiểm tra doanh nghiệp, tránh việc kiểm tra trùng lắp giữa các sở ngành, đảm bảo các ngành, các cấp không kiểm tra doanh nghiệp quá 01 lần/năm.

11.Công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế

- Chuẩn bị kịp thời, chu đáo các nội dung liên quan để làm việc với các đoàn công tác nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và các đoàn công tác của Tỉnh ra nươc ngoài.

- Ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể về công tác đối ngoai của tỉnh đến năm 2020; Ban hành các quy định về ký kít các thỏa thuận quốc te, quản lý phóng viên báo chí nước ngoài....

-  Ban hanh Quy chế hoạt động của Ban công tác phi chính phủ tỉnh ./.

Nguồn: Báo cáo 178/BC-UBND