Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 9 năm 2016

1. Về phát triển kinh tế:

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh và của từng ngành, địa phương để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để có giải pháp thuộc trách nhiệm của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát, thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về đất đai...

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách.

- Hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phê duyệt Đề án "Nghiên cứu khả năng thích ứng giữa hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với năng lực sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng, khu kinh tế và tiềm năng tiêu thụ hàng nhập khẩu của các điểm đến tiêu dùng

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu 2016, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2016.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trồng rừng năm 2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

2.Về văn hóa - xã hi:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh. Tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Y học cổ truyền.

- Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm; xây dựng Đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn điện GDMN 2016-2020 hướng đến năm 2025; phối hợp với Trung tâm Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai chương trình chăm sóc mắt học đường cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...

- Tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khảo sát các doanh nghiệp có đơn đăng ký tham gia.

- Tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII năm 2016 và Hội chợ Quốc tế Việt - Pháp lần X tại cần Thơ.

- Hoàn thành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ và Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể đục thể thao đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

3.Về đầu tư phát triển:

*Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Khẩn trương đôn đốc các sở ngành và địa phương hoàn thành công tác lập và thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2016 trong quý 3/2016 để làm cơ sở xem xét phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

- Các chủ đầu tư các dự án được bố trí vốn khởi công xây dựng mới năm 2016 khẩn trương hoàn thành công tác lập thiết kể kỹ thuật thi công-tổng dự toán để tổ chức đấu thầu và khởi công xây lắp 6 dự án còn lại.

- Xây dựng danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức BOT, BTO BT...

- UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

*Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục các dự án chậm triển khai, tiến hành phân loại và đề ra các giải pháp xử lý phù hợp; kiên quyết thu hồi các dự án chậm đầu tư do nguyên nhân của nhà đầu tư.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư du lịch có đẳng cấp quốc tế đối với khu đất như: Paradise, khu vực được quy hoạch làm dự án vườn thú hoang dã Safari và một số khu đất có lợi thế, tiềm năng khác.

- Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả và thu hút đầu tư (nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đẳng cấp quốc tế, các dự án lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường...)

4.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

- Tiếp tục thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia liên thông với Cơ quan thuế ở cấp độ 4 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Xây dựng, báo cáo tổng kết Chỉ thị sổ 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW.

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành "Chương trình hành động của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020"; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020.

- Tiếp tục xử lý các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sau khi đã chuyển sang cổ phần; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của doanh nghiệp nhà nước đã giải thể từ các năm trước.

5.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

- Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tâm nhìn đến năm 2020; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phê duyệt đề cương chi tiết báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011-2015.

- Ban hành Kế hoạch thu gom và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh; Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đổi với các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh.

6.V Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tổ chức tổng kết 20 năm Pháp lệnh dự bị động viên.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn.

- Tăng cường các biện pháp đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án, nhất là các vụ án gây chú ý trong dư luận.

7.Về cải cách hành chính:

- Tiếp tục rà soát, công bổ danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh.

- Tổ chức Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số PAPI năm 2016 và các năm tiếp theo của tỉnh; Hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại UBND cấp xã; Hội nghị sơ kết chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2011-2015 để triển khai công tác đào tạo nguồn CBCCVC có trình độ cao giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh tình trạng nhận thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định và hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn, khi hồ sơ trễ hẹn cần có văn bản xin lỗi, giải thích lý do đối với tổ chức, cá nhân và thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định.

8. Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp. Tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2015 chuyển sang và các vụ việc phát sinh năm 2016; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo dài; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(Nguồn: Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 19/9/2016, của UBND tỉnh BR-VT)


Hiển thị 11 - 20 of 23 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3