Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tập trung triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong 6 tháng đầu năm.

- Triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu tăng thu; đồng thời làm việc với Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết các khoản thu được giao cho tỉnh, nhưng không có khả năng thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 và Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014.

- Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách ở cả cấp tỉnh và cấp huyện; không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành việc giao mặt bằng cho Dự án lọc hóa dầu Long Sơn; tổng hợp các dự án có khó khăn, vướng mắc về giao đất, giá cho thuê đất, các vấn đề liên quan đến thời điểm ứng trước tiền đền bù (để báo cáo Bộ Tài chính).

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng chuẩn nghèo mới của tỉnh và tổ chức tổng điều tra, phân loại xác định hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức tốt các hoạt động về y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao nhằm đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh, học tập và giải trí cho nhân dân.

- Giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

(Nguồn: Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 14/7/2015)


Hiển thị 21 - 25 of 25 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3