Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tháng 3 và quý II năm 2015

I. Một số công việc điều hành chung:

1.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) của Tỉnh.

2.Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung công tác quản lý điều hành đối với lĩnh vực công nghiệp. Tiến hành rà soát lại những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thụ hưởng chính sách theo quy định (như: chậm nộp, gia hạn nộp thuế...).

3.Các Sở, ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND Tỉnh khóa V vừa qua.

II.Các công việc trọng tâm, cụ thể:

1.Văn phòng UBND Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt cụ thể các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND Tỉnh chỉ đạo xử lý.

2.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

-Đối với các dự án thuộc đối tượng phải thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xin ý kiến kịp thời.

-Chủ trì làm việc với Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải để xem xét cụ thể nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, các tuyến đường quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Tỉnh và có giải pháp huy động các nguồn lực tài chính thực hiện trong quý II/2015.

-Rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc cân đối đầu tư các dự án trung hạn.

3.Giao Sở Tài chính:

-Rà soát và nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân đân Tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính cho các dự án đầu tư, nhất là việc tạm ứng vốn của các nhà đầu tư để giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

-Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc kiến nghị Trung ương cho giữ lại một phần ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư, phát triển Côn Đảo (cung cấp điện, nước, nâng cấp sân bay cỏ Óng, xử lý rác để bảo môi trường...).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu và tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh lựa chọn phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để kiến nghị Trung ương.

4.Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:

-Giao Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành thực hiện quỵết liệt việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 để triển khai đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu của Tỉnh. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo xử lý.

-Giao Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu khẩn trương tập trung xây dựng và thực hiện phương án đền bù giải tỏa để đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang của thành phố; triển khai phương án đầu tư từng bước đối với các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố (hồ Bàu Sen, hồ Bàu Trũng, hồ chứa nước đường Võ Thị Sáu...); xây đựng các khu tái định cư và giải quyết tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn.

5.Công tác cải cách hành chính:

  1. Giao Sở Nội vụ:

- Khẩn trương triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh năm 2015, trong đó tập trung rà soát, kiểm tra việc tổ chức, vận hành của các cơ quan hành chính các ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định nhằm nâng cao chỉ sổ năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo giải quyết các tồn tại, hạn chế liên quan.

- Tham mưu Ủy ban nhân đân Tỉnh trong việc thành lập bộ  phận giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa cấp Tỉnh.

- Nghiên cứu và tham mưu UBND Tỉnh trong việc thành lập Sở Du lịch và các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND Tỉnh.

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hàng tháng rà soát, tổng hợp gửi danh mục các văn bản gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết; đồng thời Văn phòng ủy ban nhân dân Tỉnh cũng tiến hành rà soát, tổng hợp và lập danh mục các văn bản, công việc được Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo nhưng các Sở, ngành, địa phương chưa thực hiện.

b.Giao Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương nâng cao chất lượng nội dung cổng thông tin điện tử (Web) của Tỉnh, thường xuyên cập nhật thông tin của Tỉnh.

6.Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

-Giao Thanh tra Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, ủy ban nhân dân huyện Châu Đức theo chức năng, nhiệm vụ tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại khu vực công trình hồ chứa nước Sông Ray; tranh chấp đất đai giữa người dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (tại huyện Xuyên Mộc).

- Giao Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trang bị phần mềm theo dõi về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm soát quy trình, tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong quý II/2015.

7.Vấn đề xử lý các dự án chậm triển khai:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành  liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát tình hình triển khai các dự án. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án sử dụng đất do Nhà nước quản lý phải thực hiện theo quy định, khách quan.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát các khu đất công dọc theo các tuyến đường của Tỉnh để nắm cụ thể tình hình quản lý, sử dụng, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng quỹ đất công để khai thác, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng của Tỉnh.

8. Đối với các cơ sở cơ quan hành chính nhà nước của Tỉnh tại thành phố Vũng Tàu: giao Sở Tài chính rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác các cơ sở này trong quý II/2015.

9.Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát tình hình ngành du lịch của Tỉnh, xác định cụ thể các sản phẩm du lịch Tỉnh đang có nhu cầu phát triển để trên cơ sở đó, tiến hành thu hút đầu tư các dự án du lịch.

10. Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tính toán việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại các địa bàn phải gắn với phương án sản xuất - kinh doanh, đảm bảo nâng cao thu nhập của người dân; đầu tư cơ sở văn hóa phải gắn với việc quản lý, vận hành đảm bảo phát huy đúng công năng, hiệu quả./.

Nguồn Quyết định 666/QĐ-UBND ngày 02/4/2015


Hiển thị 21 - 23 of 23 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3