Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong tháng 10 và 02 tháng cuối năm 2014

I. Một số công việc điều hành chung:

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ttrong tháng 9 và quý IV năm 2014 của tại Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 11/9/2014.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

II. Các công việc trọng tâm, cụ thể:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật đất đai:

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành lập quỹ đất dự phòng để xây dựng các khu tái định cư trong những năm tới; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 01/2015.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, cung cấp thông tin dự báo về nhu cầu lập quỹ đất tái định cư dự phòng, gửi Ủy ban nhân dân các địa phương trong tháng 10/2014.

2. Tập trung xử lý các dự án chậm triển khai:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương trong Tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đề ra đối với việc xử lý các dự án chậm triển khai; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trong tháng 10/2014.

3. Về cải cách hành chính:

- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp dưới trong thi hành công vụ; tập trung đánh giá và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi vi phạm.

- Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú trọng công tác điều hành, đặc biệt là yếu tố con người để tập trung xác định địa chỉ cụ thể để xử lý hiệu quả.

Một mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mặt khác phải tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, khuyến cáo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương về cách thức điều hành ở những lĩnh vực, bộ phận đang trì trệ, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trong tháng 10/2014.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan nghiên cứu báo cáo phương án xây dựng mô hình một cửa liên thông hoặc khu tập trung trong giải quyết thủ tục đầu tư; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 15/11/2014.

4. Quản lý ngân sách nhà nước:

- Giao Sở Tài chính tính toán nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết việc tạm ứng ngân sách phục vụ việc xử lý các vấn đề liên quan khu vực Hồ Sông Ray và giải quyết cho các công trình trọng điểm; rà soát thu hồi nợ ứng vốn ngân sách của các cơ quan, đơn vị; tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố về vốn ngân sách.

- Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Qũy phát triển đất của Tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2014.

5. Xử lý các vấn đề tồn tại, khẩn trương đưa Bệnh viện Bà Rịa đi vào hoạt động:

Giao Sở Y tế rà soát, báo cáo các công việc tồn đọng trong công tác chuẩn bị đi vào hoạt động của Bệnh viện Bà Rịa. Đặc biệt là việc nghiên cứu cơ chế hoạt động nhằm phát huy tối đa hiệu quả các trang, thiết bị phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; đề xuất cơ chế hoạt động để Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh trong tháng 11/2014.

Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án di dời, đảm bảo Bệnh viện Bà Rịa bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 27/02/2015.

6. Chuẩn bị phục vụ kỳ họp lần 9, HĐND Tỉnh khóa V:

Giao các Sở, ngành:

- Tiếp tục giải trình đầy đủ, đứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri (27 vấn đề, nội dung) tại các kỳ họp HĐND Tỉnh khóa V trước đây chưa hoàn thành;

- Giải trình các ý kiến phản ánh của cử tri, các Ban HĐND Tỉnh trước kỳ họp HĐND Tỉnh lần thứ 9. Tất cả các nội dung giải trình phải báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh để trao đổi với Thường trực HĐND Tỉnh và các Ban HĐND Tỉnh trước khi kỳ họp diễn ra.

- Khẩn trương hoàn thiện các tờ trình của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND Tỉnh khóa V.

7. Kế hoạch xây dựng trường tiểu học, mầm non:

Giao Ủy ban nhân nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo nhu cầu xây dựng trường mầm non, tiểu học trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 10/2014. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh.

8. Xử lý một số vấn đề cụ thể:

Theo thông lệ, thời điểm cuối năm diễn biến ở một số lĩnh vực khá phức tạp. Do vậy, yêu cầu các ngành, các cấp tập trung xử lý tốt một số nhiệm vụ sau:

a. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn.

b. Công an Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

c. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân.

d. Sở Nông nghiuệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố tăng cường theo dõi chgặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai kịp thời phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

e. Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an Tỉnh, các Sở, ngành và các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh; chú trọng chăm lo làm tốt chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công và các đối tượng chính sách.  

Nguồn QĐ số: 2227/QĐ-UBND


Hiển thị 21 - 21 of 21 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3