Chương trình công tác tháng, quý, năm Chương trình công tác tháng, quý, năm

Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong tháng 11 năm 2015

1.Những nhiệm vụ chung:

Tập trung hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2.Về phát triển kinh tế:

Tiếp tục hoàn thiện các dự án thuộc Chương trình phát triển CNHT năm 2015 gồm dự án "Xây dựng ấn phẩm xúc tiến đầu tư"; dự án "Hỗ trợ thông tin thị trường liên kết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực"; dự án "Khảo sát cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cơ khí" để có thông tin xây dựng các kế hoạch chương trình phù hợp.

- Hoàn chỉnh báo cáo thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

- Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015 từ ngày 10 - 15/12/2015.

- Chỉ đạo UBND huyện/Thành phố và các nhà phân phối lớn trên địa bàn xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2016.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hoàn chỉnh chương trình chuẩn bị hội nghị cung cấp điện cho huyện Côn Đảo. Tổng hợp tình hình cung cấp điện, sử dụng điện, đầu tư lưới điện và các công trình điện cần di dời khi mở rộng đường trên địa bàn tỉnh.

3.Về văn hóa - xã hội:

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để xảy ra dịch lớn, nhất là các địch bệnh: sốt xuất huyết, tay - chân - miệng; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục; tình trạng dạy thêm, học thêm và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề lao động nông thôn tại các huyện, thành phố; Phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015.

-Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015); Chỉnh lý chương trình Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2015, biểu diễn phục vụ các đơn vị lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, vùng sâu, vùng xa.

-Tiếp tục triển khai công tác thẩm định các cơ sở tham gia chương trình "Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu" giai đoạn 2015-2017; Phê duyệt đề án Thông tin và Xúc tiến Du lịch giai đoạn 2016 – 2020.

-Tiếp tục triển khai công tác giải quyết việc làm và cho vay vốn giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số,...Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho 3 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc theo Chương trình 135 giai đoạn III về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hồ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015. Hoàn thành Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2016-2020

4.Về đầu tư phát triển:

* Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

-Tiếp tục rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 và 2016 để lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2016 bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

-Tập trung chỉ đạo và điều hành các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, không để phát sinh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

-Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và chuẩn bị mặt bằng để khởi công các dự án mới năm 2015; Ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình chuyên ngành điện, nước, thông tin liên lạc khi thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

-Hoàn chỉnh phương án kiện toàn, sắp xếp, thành lập các Ban quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

* Đầu tư của doanh nghiệp:

-Hoàn chỉnh và thông qua Quyết định ban hành các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

-Hoàn chỉnh và thông qua việc thay thế Quy trình thủ tục đầu tư bên ngoài Khu Công nghiệp ban hành theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh và phê duyệt Quy chế ký quỹ đầu tư.

-Ban hành văn bản Hệ thống hóa các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực logistics; các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo.

-Hoàn chỉnh Quyết định sửa đổi Quy định về việc cấp thẻ ABTC trên địa bàn tỉnh; Báo cáo chiến lược thu hút FDI tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2020.

-Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc và chuẩn bị tổ chức họp định kỳ với JBAH; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình Xúc tiến đàu tư năm 2015 và xây dựng Chương trình XTĐT năm 2016.

-Tiếp tục thực hiện rà soát xử lý các dự án chậm triển khai trong năm 2015, trong đó tập trung các dự án du lịch, khu đô thị mới và nhà ở và đề ra các nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ xử lý các dự án chậm triển khai trong năm 2016.

5.Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể:

-Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015­2020; Thành lập mới 02 Hợp tác xã lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc.

-Tổng kết tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Ban hành đề án tái cơ cấu của 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp và Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị; Triển khai phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc IBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-Tiếp tục thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 từ đơn vị sự nghiệp có thu sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do nhà nước làm chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

-Tiếp tục xử lý các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp sau khi đã chuyển sang cổ phần; giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của doanh nghiệp nhà nước đã giải thể từ các năm trước và báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu.

-Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016 trên địa bàn Tỉnh; Kiện toàn đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

-Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương.

-Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, từ các quỹ của tỉnh như: Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể và Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008.

6.Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường:

-Phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm Côn Sơn và khu Bến Đầm. Hoàn chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-Tiếp tục công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Giao thông Vận Tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch chi tiết Giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch bến xe và đấu nối bến xe vào quốc lộ.

-Hoàn thiện, cũng cố hồ sơ pháp lý để tổ chức đối thoại lần 2 với 14 cơ sở chế biến hải sản tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành về bồi thường thiệt hại cá chết trên sông Chà Và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại buổi đối thoại lần 01 vào ngày 19/10/2015.

-Tổng hợp kết quả thanh tra về công tác bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường đối với các Nhà máy xử lý chất thải hoạt động trong Khu 100 hecta và hoạt động của Công ty Meisheng.

-Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra về công tác bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu theo Quyết định số ngày 1295/QĐ-TCMT ngày 25/9/2015.

7.Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội:

-Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn chiến đấu ở các cấp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, chủ động nắm chẳc tình hình xử lý tốt các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp của Tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

-Đảm bảo hậu cần, tài chính, phương tiện phục vụ tốt công tác chiến đấu; Thực hiện chế độ trực ban, trực chiến nghiêm túc, đảm bảo sẵn sàng giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo tình tình; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

-Tiếp tục thực hiện các đề án phòng chống làm giảm tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

8.Về cải cách hành chính:

-Tiếp tục tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh; Tổ chức triển khai đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh.

-Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý công chức, viên chức của

cơ quan, đơn vị nhằm tránh tình trạng công chức, viên chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị.     r

-Sửa đổi Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ- UBND ngày 16/4/2014, trong đó bổ sung nội dung công bố thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng có sự tham gia của Sở Nội vụ và đảm bảo ít nhất 30% thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương.

-Sửa đổi Quyết định 661/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đồng thời có giải pháp để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đúng quy định, tránh tình trạng gây khó khăn, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

-Công bố bộ thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa tập trung cấp Tỉnh; công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh.

-Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã.

-Tổ chức Hội thi cán bộ, công chức viên chức với công cuộc cải cách hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2015.

-Tiếp tục tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về đường dây nóng CCHC tỉnh; Tiên hành kiêm trạ CCHC, thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo kế hoạch; Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh.

-Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh tình trạng nhận thêm hồ sơ ngoài quy định.

9.Thanh tra, khiếu nại và tố cáo:

Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp. Đặc biệt là công tác theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Vgiải quyết khiếu nại, t cáo: Tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2014 chuyển sang và các vụ việc phát sinh năm 2015; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người kéo dài; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-Vcông tác thanh tra: Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2015; tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tập trung giám sát, xử lý những nội dung sau kết luận thanh tra./.

 

Nguồn: báo cáo số 216/BC-UBND ngày 12/11/2015


Hiển thị 21 - 27 of 27 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3