Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng/m2)

 

 

Bảng giá đất

Thị trường

I

Đất ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

1

Đường loại 2 - vị trí 1

10.920.000

25.041.000

2

Đường loại 2 - vị trí 2

7.098.000

16.277.000

3

Đường loại 2 - vị trí 3

5.324.000

12.209.000

4

Đường loại 2 - vị trí 4

3.993.000

9.156.000

5

Đường loại 2 - vị trí 5

2.995.000

6.868.000

II

Đất nông nghiên đường Xô Viết Nghê Tĩnh

1

Đường loại 2 - vị trí 1

158.000

6.298.000

2

Đường loại 2 - vị trí 2

158.000

4.094.000

3

Đường loại 2 - vị trí 3

158.000

3.071.000

4

Đường loại 2 - vị trí 4

158.000

2.303.000

5

Đường loại 2 - vị trí 5

158.000

1.727.000