Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Đầu tư bổ sung đoạn nối dài từ đầu tuyến Tỉnh lộ 765 đến Tỉnh lộ 52 thuộc dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 765 huyện Châu Đức, đoạn qua xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Đầu tư bổ sung đoạn nối dài từ đầu tuyến Tỉnh lộ 765 đến Tỉnh lộ 52 thuộc dự án Nâng cấp Tỉnh lộ 765 huyện Châu Đức, đoạn qua xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, cụ thể như sau:

STT

Đơn giá quyn sử dụng đt tại khu vực dự án (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ)

Giá đt cụ thể (đồng/m2)

I

Đơn giá quyn sử dụng đt ở

1

Các thửa đất tiêp giáp mặt tiền đường nhựa do huyện, xã quản lý

852.000

2

Các thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cấp phối do huyện, xã quản lý

517.000

3

Các thửa đất còn lại

357.000

II

Đơn giá quyn sử dụng đt nông nghiệp

1

Các thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường nhựa do huyện, xã quản lý

177.000

2

Các thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường cấp phối do huyện, xã quản lý

85.000

3

Các thửa đất còn lại

49.000