Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, gồm có 3 vị trí:

Đất làm muối tính đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Tỉnh lộ 44A - Đường loại 3, hệ số 1)

Vị trí

Đơn giá đất làm muối (đồng/m2)

Cách xác định vị trí đất làm muối:

Vị trí 1

1.630.000

50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của thửa đất(VTl)

Vị trí 2

979.000

Từ mét 50 tới mét thứ 100 (VT2)

Vị trí 3

694.000

Từ mét 101 tới mét thứ 150 (VT3)