Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất nuôi trồng thủy sản (không thuộc khu dân cư) để tính tiền thuê đất dự án: Nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và - Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (DT: 10.000m2).

Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất nuôi trồng thủy sản (không thuộc khu dân cư) để tính tiền thuê đất dự án: Nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và - Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu của Doanh nghiệp tư nhân Phan Hiền thuộc khu vực 3, vị trí 2: 42.000đồng/m.2