Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa (Hạng mục: Đường vào trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long). Như sau:

Đơn giá đất ở và đất nông nghiệp tính theo giá khảo sát của Khu vực 1 – Vị trí 1 và Khu vực 2 - Vị trí 1 thuộc dự án Trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

(Hạng mục: Đường vào trường Mầm non Long Xuyên, xã Hòa Long)

Khu vực

Đơn giá đất nông nghiệp  vị trí 1(đồng/m2)

Đơn giá đất ở vị trí 1 (đồng/m2)

Khu vực 1

812.000

2.763.000

Khu vực 2

503.000

1.417.000