Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng 57.134,9 m2 đất của lô đất dự kiến làm nhà máy sản xuất bình gas tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Ngày 7/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng 57.134,9 m2 đất của lô đất dự kiến làm nhà máy sản xuất bình gas tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Cụ thể, như sau:

TT

Hạng mục

Diện tích (m2)

Đơn giá thị trường (đ/m2)

Thành tiền (đồng)

 

Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh xác định theo đường Nguyễn Hữu Cảnh, thời hạn 50 năm.

57.134,9

 

 

1

Đường loại 3 - Vị trí 2, Hệ số 0,75

5.712,3

971.776

5.551.076.045

2

Đường loại 3 - Vị tri 3, Hệ số 0,75

11.060,7

688.424

7.614.451.337

3

Đường loại 3 - Vị trí 4, Hệ số 0,75

11.142,2

486.215

5.417.504.773

4

Đường loại 3 - VỊ trí 5, Hệ số 0,75

29.219,7

340.285

9.943.025.615

Tổng cộng

28.526.057.770

 

Bằng chữ

Hơi mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, không trăm năm bảy ngàn, bảy trăm bảy mươi đồng.