Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Mở rộng trụ sở Công an huyện Châu Đức tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với dự án Mở rộng trụ sở Công an huyện Châu Đức tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, như sau:

Stt

Đơn giá quyền sử dụng đất tại khu vực dự án

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

1

Đơn giá quyền sử dụng đất ở tiếp giáp đường số 25 và đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao

3.170.000

2

Đơn giá quyền sử dụng đất nông nghiệp tiếp giáp đường số 25 và đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao

382.000

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2810/QĐ-UBND)