Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với hai khu đất (diện tích 66.355,4m2 và 42.447,2m2) thuộc dự án Hệ thống kho chứa và khai thác dịch vụ Logistics khu vực cảng Phú Mỹ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với hai khu đất (diện tích 66.355,4m2 và 42.447,2m2) thuộc dự án Hệ thống kho chứa và khai thác dịch vụ Logistics khu vực cảng Phú Mỹ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành của Công ty cổ phần Năng lượng Otran, như sau:

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đường loại 2 - vị trí 4: 798.598 đồng/m2.

Đơn giá đất nêu trên là đơn giá cụ thể, được xem xét theo các yếu tố quy mô diện tích.

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2801/QĐ-UBND)