Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất để tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất diện tích 38.186,0m2 thuộc dự án Hệ thống kho cảng tổng hợp và Logistics phục vụ hệ thống cảng tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất diện tích 38.186,0m2 thuộc dự án Hệ thống kho cảng tổng hợp và Logistics phục vụ hệ thống cảng tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành của Công ty cổ phần Otran Miền Nam, như sau:

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Đường loại 2 - vị trí 4: 798.598 đồng/m2.

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2806/QĐ-UBND)