Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh tại thị trấn Long Điền và xã An Ngãi, huyện Long Điền

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh tại thị trấn Long Điền và xã An Ngãi, huyện Long Điền, cụ thể như sau:

1. Giá đất cụ thể của loại đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản) (đồng/m2):

Stt

Hạng mục

Đất nông nghiệp

Đất ở

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

I

Đường Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Điền (đoạn từ vòng xoay Vũng Vằn đến giáp ranh xã An Ngãi)

1

Đường loại 2 - Vị trí 1

370.000

2.825.000

1.695.000

2

Đường loại 2 - Vị trí 2

318.000

2.122.000

1.273.200

3

Đường loại 2 - Vị trí 3

273.000

1.594.000

956.400

4

Đường loại 2 - Vị trí 4

235.000

1.198.000

718.800

II

Đường Tỉnh lộ 44A, đoạn thuộc xã An Ngãi

1

Khu vực 1 - Vị trí 1

370.000

2.258.000

 

2

Khu vực 1 - Vị trí 2

317.000

1.806.000

 

3

Khu vực 1 - Vị trí 3

267.000

1.445.000

 

4

Khu vực 1 - Vị trí 4

226.000

1.156.000

 

5

Khu vực 2 - Vị trí 1

193.000

924.000

 

6

Khu vực 2 - Vị trí 2

164.000

741.000

 

7

Khu vực 2 - Vị trí 3

140.000

593.000

 

8

Khu vực 2 - Vị trí 4

119.000

474.000

 

9

Khu vực 3 - Vị trí 1

103.000

379.000

 

10

Khu vực 3 - Vị trí 2

86.000

304.000

 

          2. Giá đất cụ thể của đất làm muối (đồng/m2):

Stt

Hạng mục

Đất làm muối

 

Đường Tỉnh lộ 44A đoạn qua thị trấn Long Điền và xã An Ngãi

1

Vị trí 1

140.000

2

Vị trí 2

80.000

3

Vị trí 3

56.000