Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất để thực hiện công tác bồi thường dự án Đường từ khu tái định cư Hắc Dịch đến đường quy hoạch số 7 Trung tâm dân cư xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất cụ  thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường từ khu tái định cư, như sau:

Stt

Hạng mục

Đơn giá (Đồng/m2) Thị trường

I

Đơn giá Quyền sử dụng đất ở

 

1

Các thửa đất tiếp giáp Đường số 7 trung tâm xã Hắc Dịch và Các thửa đất tiếp giáp đường nhựa khu tái đinh cư Hắc Dịch

2.122.000

2

Các thửa đất không có đường vào hoặc đường vào dưới 2m

1.342.000

II

Đơn giá Quyền sử dụng đất nông nghiệp

 

1

Các thửa đất tiếp giáp Đường số 7 trung tâm xã Hắc Dịch và Các thửa đất tiếp giáp đường nhựa khu tái đinh cư Hắc Dịch

288.000

2

Các thửa đất không có đường vào hoặc đường vào dưới 2m

190.000