Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất cụ thể để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi Ông Trịnh xã Tân Phước, huyện Tân Thành

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm khi được gia hạn thời hạn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi Ông Trịnh xã Tân Phước, huyện Tân Thành, cụ thể như sau:

Tt

Loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ):

Giá đất thị trường (đồng/m2)

1

Khu vực 3-Vị trí 2

263.642