Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại phường 10, TPVT

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu, như sau:

-  Đường loại 4, vị trí 1: 9.586.197 đồng/m2

-  Đường loại 4, vị trí 2: 8.593.832 đồng/m2.