Giá đất bồi thường Giá đất bồi thường

Phê duyệt phương án giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm tại Kho cảng xăng dầu Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3797/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 274.874, 1m2 đất thực hiện dự án Kho Cảng xăng dâu Cái Mép tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, cụ thể như sau:

Tt

Hạng mục

Diện tích (m2)

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo đường 965- hệ số 0,8 tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành

1

KV1-VT1

356,0

1.488.876

2

KV1-VT2

           3.385,5

1.191.101

3

KV1-VT3

           6.995,0

953.294

4

KV1-VT4

         10.546,0

760.981

5

KV2-VT1

          13.923,0

610.026

6

KV2-VT2

          16.790,0

488.020

7

KV2-VT3

           19.402,0

390.830

8

KV2-VT4

           22.013,0

312.250

9

KV3-VT1

              23.022,0

250.214

10

KV3-VT2

                158.441,6

250.214