Giá đất bồi thường dự án Giá đất bồi thường dự án

Ngày 16/10/2015,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ hành lang tuyến khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư...
Ngày 13/10/2015, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà  nước  thu hồi đất thực hiện dự...
Ngày 13/10/2015, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2454/QĐ-UBND về việc  phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà  nước thu hồi đất thục hiện dự án Đảm...
Ngày 13/10/2015, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND   về việc phê duyệt giá đất tính bồi thưòng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cống...
Ngày 13/10/2015, Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất dự án Khách sạn Sài Gòn của Công ty TNHH T.N.T tại số 85 Thùy Vân, phường...
Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường QH K (từ đường...
Ngày 28 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND về  phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch sô 9...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Hạ tầng...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 04 quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện đối với 4 dự án. Cụ thể như sau: 1. Quyết định số...
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường dây 220KV Phan Thiết - Phú Mỹ 2 và mở rộng...
Hiển thị 121 - 130 of 130 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 13