Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1053/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND...
Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 28/11/2016...
Ngày 13 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 806/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoăn 3 điều 1 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 805 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 804 /QĐ-UBND về việc Phê duyêt điều chỉnh (lần 2) nôi dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 803 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 802 /QĐ-UBND về việc phê duyêt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 801 /QĐ-UBND về việc phê duyêt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016...
Hiển thị 1 - 10 of 18 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2