Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đồng Quang Biếc. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Quang. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Quang Long. ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Phạm Văn Châu. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Mai Văn Thuận. Theo...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Nguyễn Văn Thành. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lại Thị Mùi. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hồ Thị Trừ. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Bá Bân. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Nhạn. Theo đó, Chủ...
Hiển thị 1 - 10 of 39 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 4