Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Xứng

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công vói cách mạng đối với ông Lê Văn Xứng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt  mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Xứng.

Hiện ngụ tại: khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa.

Ông Lê Văn Xứng là thương binh 4/4 (25%).

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 150m2 đất ở tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 24, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 2680/QĐ- UBND ngày 22/7/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.