Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Bùi Thị Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người  có công với cách mạng đối với bà Bùi Thị Mỹ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người  có công với cách mạng đối với bà Bùi Thị Mỹ

Hiện ngụ tại: ấp Bắc 1, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

Bà Bùi Thị Mỹ là thương binh 4/4 (tỷ lệ 23%).

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m đất ở tại thửa đất số 982+893+896+897, tờ bản đồ số 44, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 5021/QĐ-UBND và Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc cho phép chuyên mục đích sử dụng đất; Quyết định số 4675/QĐ-UBND và Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao đất ở liền kề.