Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vui

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vui

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Quang Vui.

Hiện ngụ tại: khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.

Ông Lê Quang Vui là thương binh 4/4 (31%).

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 106,9m2 đất ở tại thửa đất số 388, tờ bản đồ số 16, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 2554/QĐ- UBND ngày 13/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao đất ở do giải tỏa công trình Công viên Bà Rịa.