Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trương Đình Dung

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trương Đình Dung

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trương Đình Dung.

Hiện ngụ tại: ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành.

ông Trương Đình Dung là bệnh binh 2/3 (61%).

Mức hỗ trợ: miễn giảm 90% tiền sử dụng 300m2 đât ở tại thửa đất số 892, tờ bản đồ số 24, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành tại Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND huyện Tân Thành về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.