Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đinh Thị Trương

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2824/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đinh Thị Trương

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Đinh Thị Trương.

Hiện ngụ tại: số 44A đường Trương Công Định, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Bà Đinh Thị Trương là con liệt sĩ Đinh Văn cấn.

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở tại thửa đất số 528, tờ bản đồ số 03, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố  Bà Rịa về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.