Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hoàng Thị Chức

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hoàng Thị Chức

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hoàng Thị Chức.

Hiện ngụ tại: số 54/23 đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Bà Hoàng Thị Chức là vợ liệt sĩ Lê Mãi.

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở tại thửa đất số 1127, tờ bản đồ số 44, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.