Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tô Hoàng Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tô Hoàng Vinh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Tô Hoàng Vinh.

Hiện ngụ tại: khu phố 6, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

ông Tô Hoàng Vinh là con liệt sĩ Trần Hoàng Kiêm.

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 229,1m2 đất ở tại thửa đất số 1225, tờ bản đồ số 18, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 5155/QĐ- UBND và Quyết định số 5156/QĐ-UBND ngày 10/11 /2016 của UBND thành phố Bà Rịa về việc giao đất ở do giải tỏa công trình Bắc HL10.