Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Mã Thị Bé

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Mã Thị Bé

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt  mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Mã Thi Bé.

Hiện ngụ tại: ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

Bà Mã Thị Bé là con liệt sĩ Mã Văn Sáng.

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở tại thửa đất số 529, tờ bản đồ số 03, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 2870/QĐ-ƯBND ngày 28/6/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.