Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Phước

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt  mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Phước

Hiện ngụ tại: ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Ông Nguyễn Văn Phước là thương binh 4/4 (30%).

Mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 84, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tại Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND huyện Long Điền về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.