Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với bà Nguyễn Thị Tuyết, Long Tâm, thành phố Bà Rịa

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3638/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết. Hiện ngụ tại: khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Tuyết là người hoạt động kháng chiến đươc tăng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì.                          Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ: miễn giảm 55% tiền sử dụng 95m2 đất ở tại thửa đất số 1499, tờ ban đồ số 10, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa