Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với ông Trần Văn Quyền, phường Long Toàn, TP Bà Rịa

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Trần Văn Quyền, Khu phố 3, phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

ông Trần Văn Quyền là thương binh 4/4 (tỷ lệ 95%).

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ:  miễn giảm 70% tiền sử dụng242,5m2 đất ở.