Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ đối với ông Nguyễn Huy Thao, huyện Long Điền

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3643/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Huy Thao F22, tổ 6, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

Ông Nguyễn Huy Thao là thương binh 3/4 (tỷ lệ 41%).

Theo đó, Chủ tịch phê duyệt mức hỗ trợ:  miễn giảm 80% tiền sử dụng 95,6m2 đất ở.