Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt đóng mới tàu cá cho Ông Nguyễn Vũ Hùng, phường 11, TP VT

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc Phê duyệt cá nhân có tên sau đây đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chủ tàu: Nguyễn Vũ Hùng

-   Địa chỉ: số 814, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu.

-  Đóng mới tàu cá: Nghề chụp mực

- Vât liệu vỏ: Thép

- Tổng kinh phí dự kiến: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi năm tỷ đồng).