Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Phấn, Xuyên Mộc

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Phấn.

Hiện ngụ tại: ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

 Bà Nguyễn Thị Phấn là con liệt sĩ Nguyễn Thành Danh và liệt sĩ Huỳnh Thi Xuyến.

Theo đó, mức hỗ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 50m2 đất ở tại thửa đất số 137, tờ bản đồ số 04, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc tại Quyết định số 1459/QĐ- UBND ngày 16/05/2018 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.