Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Danh sách tàu cá của tỉnh BR-VT ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 13 năm 2018

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ UBND về việc phê duyệt danh sách tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung tham gia hoạt động thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 13 năm 2018), gồm: 02 tàu/14 thuyền viên.

Nội dung chi tiết xem tại đường link của văn bản.