Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Dũng

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Văn Dũng

Hiện ngụ tại: ấp Phước Hữu, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

Ông Nguyễn Văn Dũng là thương binh 4/4 (22%).

Mức hồ trợ: miễn giảm 70% tiền sử dụng 300m2 đất ở tại thửa đất sổ 256, tờ bản đồ số 32, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.