Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Mai Văn Thuận. Theo...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với gia đình ông Nguyễn Văn Thành. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lại Thị Mùi. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hồ Thị Trừ. Theo đó,...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Bá Bân. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Nguyễn Nhạn. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Đào Văn Tuấn. Theo đó, Chủ...
Ngày 21/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Lê Thị Tuyết. Theo đó, Chủ...
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh tên chủ tàu đủ điều kiện nâng cấp tàu cá tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND...
Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Hiển thị 121 - 130 of 155 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 16