Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 801 /QĐ-UBND về việc phê duyêt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...
Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/5/2016...
Ngày  27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành  14 quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Bao gồm: 1. Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc phê...
Ngày 14/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh...
Ngày 18/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20/01/2016, Quyết định số...
Ngày 30/12/2016, chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3806/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Trần Văn Thương. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:  Phê...
Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định về việc phê duyệt mức hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Bao gồm: 1. Quyết định số 3807/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức...
Ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá theo Nghị đinh số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bao gồm: 1. Quyết định số...
Ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3662/QĐ-UBND về việc Phê duyệt cá nhân đủ điều kiện đóng mói tàu cá theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính...
Chiều ngày 19/12, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đề án hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã...
Hiển thị 121 - 130 of 130 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 13