Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Hủy bỏ khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê...
Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Nhân. Theo đó, Chủ...
Ngày 24/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Thái Kiết Dũng. Theo đó, Chủ...
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Theo đó, Chủ...
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Theo đó, Chủ...
Ngày  21 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ chủ tàu cá Ngô Đức An tại mục 6 Điều 1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ...
Ngày  24 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ chủ tàu cá Trần Văn Thắng tại mục 4 Điều 1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt...
Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh (lần 3) nội dung đóng mới tàu cá tại Điều 1 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh (lần 3) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Hiển thị 131 - 140 of 184 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19