Hỗ trợ, trợ cấp Hỗ trợ, trợ cấp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho ông Nguyễn Minh Tâm Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức kinh phí: 5.000.000đ (Năm triệu...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Bùi Quang Tài Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức hỗ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt cá nhân đủ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Hồ Vầy Mùi Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức hỗ trợ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Cường Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt mức hỗ...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc. Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt...
Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt cá nhân đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Theo đó, Chủ...
Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Hủy bỏ khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 và quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê...
Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh (lần 2) nội dung đóng mới tàu cá tại điều 1 Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt...
Ngày 26/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc Phê duyệt mức hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng đối với ông Lê Văn Nhân. Theo đó, Chủ...
Hiển thị 71 - 80 of 131 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 14