Khen thưởng, xử lý vi phạm Khen thưởng, xử lý vi phạm

Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017

Ngày 28/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc và 14 tập thể, 25 cá nhân có đóng góp tích cực trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định:

I/ Tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai 2002-2017:

1. Chi nhánh Ngàn hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

2. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền;

3. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ;

4. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc;

5. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Đức;

6. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thành;

7. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu;

8. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Côn Đảo.

II/ Cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017:

1. Ông Lê Văn Trương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

2. Ông Trần Văn Thám, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

3. Ông Trần Thanh Liên, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

4. Ông Phan Long Đức, Trưởng phòng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;        

5. Ông Lê Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

6. Bà Võ Thị Hạnh Thư, Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

7. Bà Vũ Thị Thu, Trưởng Phòng Tin học, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

8. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tinh;

9. Ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền;

10. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền;

11. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ;

12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đất Đỏ;

13. Ông Phạm Thanh Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc;

14. Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc;

15. Ông Lương Văn Long, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Đức;

16. Ông Lê Quang Lãnh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Đức;

17. Ông Lê Đình Giang, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thành;

18. Bà Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng Kế toán Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Thành;

19. Ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu;

20. Ông Võ Đức Tiên, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Côn Đảo.

Chi tiết Quyết định số 2740/QĐ-UBND xem tại đây